Lakóautó bérletiszerződés

 Mely létrejött egyrészről Csizek Péter Alex egyéni vállalkozó (cím: 2310 Szigetszentmiklós, Vénusz utca 25., nyilvántartási szám: 55414795, adószám: 56737745-1-33, bankszámlaszám: 11773119-00934217), mint Bérbeadó, másrészről, mint Bérlő

Bérlő neve:

Lakcíme (cég esetén székhelye):

Születési helye és ideje (cég esetén cégjegyzék szám):

Személyazonosító igazolvány száma:

Telefonszáma:

Cég esetében

Autót vezető személy adatai

Neve:

Lakcíme:

Születési helye és ideje:

Személyazonosító igazolvány száma:

Jogosítvány száma, mely legalább 3 éves:

Telefonszáma:

Lakóautó adatai

Forgalmi rendszáma:

Alvázszáma:

Motorszáma:

Átvétel ideje:

Átadó személy neve:

Visszahozatal ideje:

Átvételkori km óra állása:

Átévtelkori üzemanyag szint:

Visszahozatalkori km állás:

Visszahozatalkori üzemanyag szint:

Átvételkori sérülések és hiányok a lakóautón:

Visszahozatalkor sérülések és hiányok a lakóautón:

Nyilatkozattétel a Bérlő részéről

Mint Bérlő, vállalom, hogy a szabálysértési és/vagy parkolási díjakat utólag is kifizetem, és teljeskörű jogi- és anyagi felelősséggel tartozom. Hozzájárulok, hogy a lakóautó bérleti időtartama alatt elkövetett szabálysértések esetén, a Bérbeadó személyes adataimat az eljáró hatóság rendelkezésére bocsássa. A bérlet megkezdése előtt fizetett kaució, a bérleti idő tartama alatt bekövetkezett biztosítási önrész alatti vagy a biztosítás által nem térített károk, rongálások, nem rendeltetésszerű használatból eredő károk rendezésére szolgál. A lakóautó forgalmi engedélyét és kulcsát átvettem, ezek meglétéért teljeskörű felelősséggel tartozom. A lakóautó esetleges eltűnése esetén a kulcs és a forgalmi engedély hiányában a lakóautó teljes értékéig anyagi felelősséggel tartozom. A lakóautó átvételekor, a lakóautó állapotát rögzítő fotók hitelességét elismerem. A lakóautón és a lakóautó belsejében, a bérlet időtartama alatt bekövetkezett mindennemű kárért felelősséggel tartozom, függetlenül a kár okozójának ismert, ismeretlenségétől. Mint Bérlő hozzájárulok, hogy a személyes okmányaimról másolat, illetve fotó készüljön.

Ezen bérleti szerződést mindkét fél teljes bizonyító erejű okiratnak tekinti. A bérleti feltételeket megértettem és tudomásul vettem. A megadott adataim a valóságnak megfelel.

Keltezés:

Bérbeadó neve és aláírása:

Bérlő neve és aláírása:

Tanú 1.

Név:

Lakcím:

Személyiazonosító szám:

Aláírás:

Tanú 2.

Név:

Lakcím:

Személyiazonosító szám:

Aláírás:

Bérlési féltételek

A lakóautó átvételekor szükséges iratok: az átvevő személy személyiazonosító igazolványa, jogosítványa, lakcímet igazoló kártyája, továbbá egy második személy szintén személyes iratai.

További feltétel a teljes bérleti díj megfizetése előre, és a kaució letétbe helyezése, melynek értéke 1000 euro, vagy 350.000 Ft.

A bérleti díj az alábbi formában értendő, az autó átvétele az első bérlési napot reggel 07:00-től és a lakóutót vissza kell hozni a bérlés utolsó napján 20:00-ig.

A lakóautó bérleti időtartama, a lakóautó átvételétől, a lakóautó telephelyre történő visszaérkezéséig tart, függetlenül annak használatától.

Késedelmi díjak:

0-6 óra késésig fél nap bérleti díj kerül felszámításra, 6 órán felüli késés esetén plusz egy nap.

Egy napon túli késés nem megengedett.

A késéseket kérjük telefonon jelezni.

Idő előtti visszahozatal esetében nem áll módunkban az előre kifizetett bérleti díjat visszafizetni.

A lakóautót minden esetben tele üzemanyagtartállyal kerülnek átadásra és tele üzemanyag tartállyal is kell visszahozni.

A lakóautóban dohányozni TILOS, ennek figyelmen kívül hagyása a teljes kaució elvesztését jelenti!!!

Továbbá a lakóautóval kapcsolatos mindenféle meghibásodást, sérülést kérjük azonnal telefonon jelezni, mert az esetleg javítás térítése kizárólag ebben az esetben lehetséges.

A lakóutó bérlésekor fizetett kaució a bérlés során keletkezett biztosítás önrész alatti káreseményként, vagy a biztosító által nem térített rongálások vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károk rendezésére szolgál.

A bérlő köteles a lakóautó eltulajdonítása vagy totálkár esetén a biztosító által a kártérítési összegből levont, kaució mértékét meghaladó összeg megfizetésére!

A bérlő tudomásul veszi, hogy a lakóautó biztosítása kizárólag Európa területére korlátozott, ennél fogva TILOS Európán kívüli országba használni a lakóautót.

Európán kívüli országokban történt káreseményekért, illetve műszaki meghibásodásokért, valamint ezekből adódóan keletkezett szállítások költsége teljes mértékben a Bérlőt terheli.

A CASCO biztosítása nem terjed ki a lakóautó esetleges feltörése esetén keletkezett károkra, és a lakóautóban hagyott értékekre. Javasolt ezekre az értékekre utasbiztosítást kötni.

A lakóautó nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a Bérlő a kaució összegén felül is köteles megtéríteni.

A lakóautóban a bérlet során bekövetkező baleseti károk kijavításáig vagy a biztosító kárrendezéséig a kaució összege a Bérbeadónál marad. A lakóautó javítása kizárólag gyári alkatrészekkel, a gyártó által meghatározott technológia szerint történhet. Tehát nem megengedett mindenféle "kókányolás", ragasztás, egyéb házi javítgatás.

A tető vagy az oldalfal sérülése a kaució teljes elvesztését vonja maga után.

A bérlés időtartama alatt a gumiabroncs javítási (defekt, stb.) a Bérlőt terheli.

Ha a lakóautó járóképtelenné válik a Bérlő hibájából, akkor a lakóautó telephelyre történő visszaszállításának költsége a Bérlőt terheli.

A bérlés időtartama alatt, lakóautó esetleges meghibásodása esetén a meghiúsult utazásra való hivatkozás a Bérbeadót nem terheli.

A Bérlő köteles a lakóautót rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni, parkolásoknál körültekintően eljárni, különös tekintettel a lakóautó hosszára és magasságára, melynek adatait a vezető oldalán található napellenzőn lévő matricán talál.

Bérlő a lakóautón bekövetkezett károkat, hibákat köteles azonnal telefonon jelezni, esetleges eltűnése esetén a helyi hatóságoknál eljárni.

Ezen bérleti feltételek a bérleti szerződés részét képezik. A bérlettel kapcsolatos bárminemű vitás esetekben a helyileg illetékes bíróság jár el.

A fentieket tudomásul veszem és elfogadom.

Keltezés:

Bérlő neve és aláírása: